Katalog P308b/02
Erhaltung Sonderstempel
Katalog P308b/03
Erhaltung Sonderstempel
Katalog P308b/04
Erhaltung Sonderstempel