Katalog 166-181
Erhaltung postfrisch
Katalog 166-178,A179,181
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 166-178, A179, 181 Bezirkshandstempel-Aufdrucke (verfälscht!)
Katalog 166-178,A179,181
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 168I (32a) Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (8)
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 168I (32a) Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (8)
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 168I (32a) Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (8)
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 168I Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (8)
Katalog 168I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 169I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 169I Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (10)
Katalog 169I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 172I Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (16)
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 172I Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (16)
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 172I Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (16)
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
D, SBZ Mi.Nr. 172I Freim. mit Bezirkshandstempel-Aufdruck (16)
Katalog 172I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog A179
Erhaltung postfrisch
Katalog 213
Erhaltung Karte